back x

What We Do

Thảngān Iset-s̄ākl s̄aphān bæ̀ng withyāṣ̄ās̄tr̒ nyobāy kār dảnein ngān nı tæ̀la p̣hūmip̣hākh læa wạtʹhnṭhrrm reā mī s̄̀wn r̀wm thậng nı kār wicạy phụ̄̂nṭ̄hān læa kickrrm kār dảnein ngān thī̀ nả pị chı̂ doy c̄hephāa xỳāng yìng cāk kār pælng k̄ĥxmūl cheing lụk thāng withyāṣ̄ās̄tr̒ thạ̀w lok thāng ṭhrrmchāti læa thāng s̄ạngkhm nı bribth tĥxngt̄hìn nı lạks̄ʹṇa thī̀ ch̀wy pheìm khwām k̄hêācı læa ch̀wy h̄ı̂kār dảnein kār nxkcāk nī̂ reā yạng wikherāah̄̒ t̄hụng p̄hlk ra thb k̄hxng tĥxngt̄hìn thāng wạtʹhnṭhrrm ṣ̄ers̄ʹṭ̄hkic læa xụ̄̀n «kār pelī̀ynpælng rabb nı kār kảh̄nd nyobāy radạb lok læa nı radạb s̄ūng læa klyuthṭh̒

 

kickrrm h̄lạk

kickrrm Iset-s̄ākl rwm rùn khwām rū̂ kār reīyn rū̂ læa kār b̀m k̄hxng klyuthṭh̒ nwạtkrrm p̄h̀ān kār dảnein kār nı radạb nảr̀xng phụ̄̂nthī̀ kickrrm h̄lạk k̄hxng reā khụ̄x


khwām rū̂ læa kār wicạy nwạtkrrm thī̀ kảh̄nd pê​​ā h̄māy xỳāng ramạdrawạng kār wicạy cheingkl yuthṭh̒ pheụ̄̀x rabu klyuthṭh̒ thī̀ k̂āw l̂ả s̄ảh̄rạb kār txb s̄nxng t̀x pạỵh̄ā thī̀ s̄ảkhạỵ h̄ạn h̄n̂ā pị thāng mnus̄ʹy̒ chèn thī̀ keī̀ywk̄ĥxng kạb kār pelī̀ynpælng s̄p̣hāph p̣hūmi xākāṣ̄ n̂ả læa thrạphyākr s̄ìngwædl̂xm xụ̄̀n «ld khwām s̄eī̀yng cāk p̣hạy phibạti kār phạtʹhnā læa kār brrtheā khwām yākcn
kār phạtʹhnā wiṭhī kār: Kār phạtʹhnā kherụ̄̀xngmụ̄x phụ̄̂nṭ̄hān thī̀ cảpĕn nı kār wikherāah̄̒ thảkhwām k̄hêācı læa txb s̄nxng t̀x pạỵh̄ā thī̀ keid k̄hụ̂n h̄ım̀ nı thī̀ sạbŝxn cheụ̄̀xm yong kạn nı rabb s̄ạngkhm læa rabb niweṣ̄;
s̄nạbs̄nun kār b̀m: Kār h̄ı̂ krabwnkār thāng thekhnikh læa kār s̄nạbs̄nun xụ̄̀n «thī̀ ca h̄ı̂ khả prụks̄ʹā xngkh̒kr tĥxngt̄hìn kār chı̂ porkærm thī̀ pĕn nwạtkrrm s̄ảh̄rạb kār txb s̄nxng t̀x kār pelī̀ynpælng p̣hūmi xākāṣ̄ læa pạỵh̄ā xụ̄̀n «nı krṇī thī̀ leụ̄xk nī̂ rwm t̄hụng kār dảnein ngān doytrng k̄hxng nạkbin nwạtkrrm doy Iset rah̄ẁāng pratheṣ̄ tạw xeng læa
s̄nạbs̄nun tām h̄lạkṭ̄hān khwām rū̂ thī̀ s̄r̂āng k̄hụ̂n p̄h̀ān kār wicạy nảr̀xng læa kickrrm xụ̄̀n «thī̀ ca chı̂ pĕn h̄lạkṭ̄hān s̄ảkhạỵ nı kār s̄nạbs̄nun h̄ı̂kār txb s̄nxng thī̀ mī pras̄ithṭhip̣hāph nı kār kæ̂k̄hị pạỵh̄ā thī̀ keid k̄hụ̂n nı f xrạ̀m nı tĥxngt̄hìn p̣hūmip̣hākh læa radạb lok kickrrm s̄nạbs̄nun Iset-s̄ākl ca mị̀ thāngkār meụ̄xng læa ch̀wng cāk s̄ìngphimph̒ thī̀ kảh̄nd pê​​ā h̄māy nı f xrạ̀m thbthwn kār wikherāah̄̒ k̄hxng nyobāy thī̀ keid k̄hụ̂n h̄ım̀


 

thekhnikh k̄hxng reā

nxkh̄enụ̄x cāk kār wicạy læa khorngkār s̄nạbs̄nun doytrng Iset-nānāchāti mùng nên pị thī̀ thekhnikh kār:


Kār reīyn rū̂ thī̀ chı̂ r̀wm kạn
kār wikherāah̄̒ s̄p̣hāph p̣hūmi xākāṣ̄ læa kār prạb tạw
kār wikherāah̄̒ khwām s̄eī̀yng
kār wāngp̄hæn khwām yụ̄dh̄yùn
kār brih̄ār khwām s̄eī̀yng cāk p̣hạy phibạti
kār wikherāah̄̒ thāng ṣ̄ers̄ʹṭ̄hkic rwm thậng kh̀ā chı̂ c̀āy p̄hl prayochn̒


 

s̄t̄hān thī̀ khorngkār

s̄̀wn h̄ıỵ̀ k̄hxng kār thảngān nı pạccubạn Iset-rah̄ẁāng pratheṣ̄ thī̀ xyū̀ nı p̣hūmip̣hākh xecheīy tı̂ xecheīy tawạnxxk c̄heīyng tı̂ læa xmerikāh̄enụ̄x