back x

People

Phnạkngān Iset - nānāchāti læa p̄hū̂ r̀wm ngān thảngān r̀wm kạn thạ̀w thậng p̣hūmip̣hākh nı kār kæ̂ pạỵh̄ā s̄ạngkhm læa s̄ìngwædl̂xm thī̀ sạbŝxn nı phụ̄̂nthī̀ d̂ān l̀āng thī̀ reā dị̂ cạd h̄ı̂ s̄māchik tām thī̀ phnạkngān/ cheụ̄̀xm yong khwām tæk t̀āng s̄t̄hān thī̀ læa khṇa krrmkār kār cạd klùm nı k̄hṇa thī̀ reā nả s̄enx h̄ı̂ phnạkngān læa p̄hū̂ r̀wm ngān nı kār cạd klùm thī̀ yæk cāk kạn reā mạk ca thảngān r̀wm kạn doy mị̀ khảnụng t̄hụng s̄t̄hān thī̀ h̄rụ̄x phnạkngān/ cheụ̄̀xm yong khwām tæk t̀āng

* kherụ̄̀xngh̄māy k̄ĥāng chụ̄̀x k̄hxng s̄māchik khn s̄ædng h̄ı̂ h̄ĕn ẁā bukhkhl nī̂ pĕn thekhnikh thī̀ nả pị s̄ū̀ ​​kār brih̄ār/ s̄ảh̄rạb tảh̄æǹng nận

 

USA Staff


India Staff


Asia Regional Staff (Bangkok, Thailand)


Vietnam Staff


Associates


Board of Directors