back x

Mission & Philosophies

H̄n̂āthī̀

Iset-nānāchāti kratûn kras̄æ kār pelī̀ynpælng pị s̄ū̀​​xnākht thī̀ mī khwām yụ̄dh̄yùn māk k̄hụ̂n læa pĕn ṭhrrm p̄h̀ān kār wicạy kār f̄ụk xbrm læa kickrrm kār dảnein ngān thī̀ reā prạbprung khwām k̄hêācı læa yk radạb k̄hxng kār tôtxb læa kār pt̩ibạti pĕn s̄ạngkhm thī̀ txb s̄nxng t̀x thrạphyākrṭhrrmchāti khwām tĥāthāy d̂ān s̄ìngwædl̂xm læa s̄ạngkhm reā thả h̄n̂āthī̀ pĕnk rxb khwām r̀wmmụ̄x thī̀ thèātheīym kạn rah̄ẁāng bukhkhl læa xngkh̒kr nı p̣hākh h̄enụ̄x læa p̣hākh tı̂

 

prạchỵā

h̄ûns̄̀wn kār khid cheingkl yuthṭh̒ kār s̄ụ̄̀xs̄ār læa khwām mùng mạ̀n thī̀ ca pĕn s̄eā h̄lạk nı kār wāng rākṭ̄hān prạchỵā Iset-s̄ākl mị̀mī p̣hākh rạṭ̄hbāl xngkh̒kr chumchn h̄rụ̄x r̀āngkāy k̄hxng p̄hū̂cheī̀ywchāỵ d̂wy tạw xeng s̄āmārt̄h phạtʹhnā pras̄ithṭhip̣hāph kār txb s̄nxng t̀x khwām tĥāthāy nı k̄hṇa nī̂ h̄ạn h̄n̂ā pị thāng s̄ạngkhm lok

nı lok thī̀ pheìm māk k̄hụ̂n h̄lāy k̄hậw læa sạbŝxn r̀wmmụ̄x næw nxn thī̀ rū̂cạk khwām rū̂ thạks̄ʹa læa khwām s̄āmārt̄h k̄hxng klùm thī̀ mī khwām h̄lākh̄lāy pĕn s̄ìng cảpĕn s̄ảh̄rạb kār kæ̂ pạỵh̄ā thī̀ ca phạtʹhnā k̄hụ̂n nxkcāk thī̀ kảh̄nd lạks̄ʹṇa k̄hxng krabwnkār pelī̀ynpælng wiṭhī kār cheingkl yuthṭh̒ thī̀ rạb rū̂ cud k̄hxng kār ngạd cheụ̄̀xm yong kạn p̣hāynı tĥxngt̄hìn kạb rabb thạ̀w lok thī̀ mī khwām s̄ảkhạỵ phụ̄̂nṭ̄hān s̄ảh̄rạb kār s̄r̂āng khwām yụ̄dh̄yùn læa kār s̄erim s̄r̂āng khwām s̄āmārt̄h nı kār prạb tạw k̄hxng s̄ạngkhm khid klyuthṭh̒; dảnein kār tām

kār s̄ụ̄̀xs̄ār yạng pĕn phụ̄̂nṭ̄hān s̄ảkhạỵ wêntæ̀ ca dị̂ k̄ĥxmūl khwām khid læa mum mxng thī̀ s̄āmārt̄h h̄ịl k̄ĥām k̄hxbk̄het k̄hxng wạtʹhnṭhrrm læa s̄āk̄hā wichā wiṭhī kār h̄ım̀ k̄hxng kār khid thī̀ s̄āmārt̄h txb s̄nxng t̀x khwām pĕn cring h̄ım̀ mī xokās̄ n̂xy k̄hxng kār phạtʹhnā mị̀mī nī̂ ca s̄ảkhạỵ ẁā t̄ĥā mùng mạ̀n-khwām cheụ̄̀x thāng criyṭhrrm k̄hận phụ̄̂nṭ̄hān nı khwām s̄ảkhạỵ k̄hxng kār txb s̄nxng t̀x khwām tĥāthāy thī̀ s̄̀ng p̄hlk ra thb t̀x s̄ạngkhm lok doy rwm læa doy c̄hephāa xỳāng yìng khwām s̄eī̀yng māk thī̀s̄ud p̣hāynı mạn tụ̄̂n

 

prạchỵā h̄lạkh̄ûns̄̀wn
k̄ĥxmūl cheing lụk keī̀yw kạb wiṭhī kār thī̀ mī pras̄ithṭhip̣hāph nı s̄p̣hāph wædl̂xm læa kār phạtʹhnā khwām tĥāthāy thī̀ ca keid k̄hụ̂n nı thuk s̄̀wn k̄hxng lok p̄h̀ān kār wicạy xỳāng pĕn thāngkār khwām rū̂ bæb dậngdeim rireìm s̄̀wntạw læa h̄lākh̄lāy k̄hxng h̄æl̀ng xụ̄̀n «khwām r̀wmmụ̄x thī̀ thèātheīym kạn læa khwām p̄hūkphạn xỳāng yạ̀ngyụ̄n nı h̄mū̀ khn thī̀mā cāk p̣hākh h̄enụ̄x læa p̣hākh tı̂ pĕn h̄æl̀ng thī̀mā s̄ảkhạỵ k̄hxng kār k̄hêāt̄hụng k̄ĥxmūl cheing lụk nī̂ d̂wy kār pĕn h̄ûns̄̀wn thī̀ thèātheīym kạn reā phyāyām thī̀ ca r̀wm kạn kĕbkeī̀yw læa chı̂ k̄ĥxmūl cheing lụk nı s̄ìng thī̀ h̄æl̀ng thī̀mā k̄hxng


khid klyuthṭh̒ phrarāchbạỵỵạti dạngnận
s̄ìngwædl̂xm læa kār phạtʹhnā khwām tĥāthāy thī̀ pĕn lạks̄ʹṇa k̄hxng rabb ṭhrrmchāti thāng thekhnikh læa thāng s̄ạngkhm cheụ̄̀xm yong kạn kār kæ̂ pạỵh̄ā k̄hụ̂n xyū̀ kạb khwām k̄hêācı nı kār thảngān r̀wm kạn rah̄ẁāng rabb dạng kl̀āw phwk k̄heā mạk ca t̂xng mī kār dảnein kār nı h̄lāy radạb (cāk tĥxngt̄hìn thạ̀w lok) læa p̄h̀ān h̄lāy ch̀xng thāng k̄hxng kār thærksæng (thekhnikh s̄t̄hābạn læa kār ṣ̄ụks̄ʹā) kār pelī̀ynpælng nı rabb h̄el̀ā nī̂ ca mị̀kh̀xy trng pheụ̄̀x kār wāngp̄hæn ca t̂xng khl̀xngtạw phxthī̀ ca rxngrạb s̄t̄hānkārṇ̒ kār phạtʹhnā xỳāng rwdrĕw læa xokās̄ h̄ım̀ «reā cảpĕn t̂xng mī kār txb s̄nxng cheingkl yuthṭh̒ thī̀ mī khwām yụ̄dh̄yùn māk k̄hụ̂n kẁā māk thī̀s̄ud bı xnuỵāt kār wāngp̄hæn reā cheụ̄̀x ẁākār wikherāah̄̒ ca t̂xng rabu cud k̄hxng kār chı̂ prayochn̒ nı radạb dı læa p̄h̀ān s̄ìng thī̀ mī rabeīyb winạy thī̀ cảpĕn


kār mī s̄̀wn r̀wm
reā cheụ̄̀x ẁā nı kār thảngān r̀wm kạb khn thī̀ ch̀wy h̄ı̂ phwk k̄heā h̄ā thāng kæ̂k̄hị pạỵh̄ā læa kār phạtʹhnā k̄hīd khwām s̄āmārt̄h nı krabwnkār nxkcāk nī̂ p̄hū̂ mī xảnāc tạds̄incı thī̀ mī pras̄ithṭhip̣hāph māk thī̀s̄ud mạk ca tậng xyū̀ nı chumchn xngkh̒kr p̣hākh xekchn (bris̄ʹạth thạ̀w lok h̄ı̂ kạb bris̄ʹạth tĥxngt̄hìn) læa xngkh̒kr kụ̀ng rạṭ̄h (theṣ̄bāl s̄h̄krṇ̒ k̄hnād h̄ıỵ̀ pĕnt̂n) rạṭ̄hbāl p̄hū̂ mī xảnāc tạds̄incı mạk ca mī phlạngngān thī̀ mī pras̄ithṭhip̣hāph kh̀xnk̄ĥāng n̂xy doy c̄hephāa xỳāng yìng nı radạb tĥxngt̄hìn thī̀ kārk ra thả keid k̄hụ̂n cring kār tạds̄incı s̄̀wn h̄ıỵ̀ ca thả d̂wy tnxeng cụng t̂xng trah̄nạk t̄hụng kār thærksæng kārk ra cāy k̄hxng kār khwbkhum nī̂ reā cheụ̄̀x ẁā wiṭhī kār thī̀ ch̀wy h̄ı̂kār mī s̄̀wn r̀wm thī̀thæ̂ cring doy p̄hū̂ mī s̄̀wn dị̂s̄eīy thī̀ keī̀ywk̄ĥxng thậngh̄md mī khwām cảpĕn


kār s̄ụ̄̀xs̄ār
p̄hl læa k̄ĥxmūl cheing lụk ca t̂xng mī kār s̄ụ̄̀xs̄ār thī̀ kŵāng pĕn pị dị̂ nı kār s̄̀ngs̄erim kār txb s̄nxng thī̀ mī pras̄ithṭhip̣hāph klkị bæb dậngdeim k̄hxng xeks̄ār p̄heyphær̀ nyobāy s̄ìngphimph̒ læa wĕbsịt̒ thī̀ cảpĕn t̂xng dị̂ rạb kār s̄erim s̄ụ̄̀xs̄ār thī̀ mī pras̄ithṭhip̣hāph cảpĕn t̂xng mī rxb k̄hxng thī̀ chı̂ r̀wm kạn thả læa reīyn rū̂ klkị nwạtkrrm mī khwām cảpĕn nı kār s̄r̂āng kār s̄nthnā nı h̄mū̀ tĥxngt̄hìn nạk s̄ædng radạb chāti læa radạb lok kār s̄ụ̄̀xs̄ār xyū̀ nxkh̄enụ̄x kār p̄heyphær̀; mạn pĕn reụ̄̀xng keī̀yw kār s̄ū̂ rb xỳāng t̀x neụ̄̀xng læa kār s̄āṭhit thī̀ pĕn rūpṭhrrm k̄hxng khwām khid


phạtʹhnā ṣ̄ạkyp̣hāph
kæ̂ pạỵh̄ā thī̀ yạ̀ngyụ̄n h̄ı̂ kạb khwām tĥāthāy thāng s̄ạngkhm læa s̄ìngwædl̂xm k̄hụ̂n xyū̀ kạb khwām s̄āmārt̄h k̄hxng s̄ạngkhm thī̀ ca txb s̄nxng khwām yụ̄dh̄yùn pĕn pạỵh̄ā h̄ım̀ keid k̄hụ̂n nı thảnxng deīywkạn p̣hāynı kherụ̄x k̄h̀āy Iset khwām s̄āmārt̄h nı kār rabu wiṭhī kār h̄ım̀ thī̀ ca tĥāthāy thī̀ k̄hụ̂n xyū̀ kạb kār pheìm pras̄ithṭhip̣hāph xỳāng t̀x neụ̄̀xng k̄hxng s̄māchik læa phạnṭhmitr kảlạng kār p̄hlit kảlạng kār p̄hlit thī̀ pheìm k̄hụ̂n rwm t̄hụng thạks̄ʹa nı kār prạbprung khorngs̄r̂āng læa kherụ̄x k̄h̀āy phr̂xm d̂wy khwām sụ̄̀xs̄ạty̒ s̄ucrit læa mī khwām tậngcı thī̀ ca reīyn rū̂ Iset t̄hūk tậng k̄hụ̂n pheụ̄̀x txb s̄nxng khwām t̂xngkār h̄el̀ā nī̂


khidkĥn b̀m pheāa, kār thả ŝả
d̂wy nwạtkrrm kār prạb tạw læa kār bæ̀ngpạn khwām khid k̄hxng reā phyāyām thī̀ ca kratûn kār pelī̀ynpælng k̄hxng rabb nı rūp bæb thī̀ txb s̄nxng t̀x khwām tĥāthāy thī̀ s̄ảkhạỵ h̄ạn h̄n̂ā pị thāng s̄ạngkhm nı ṣ̄twrrs̄ʹ thī̀ 21 reā t̂xng khid h̄ım̀ rabb ṭhrrmchāti thekhnikh læa s̄ạngkhm k̄hxng reā læa khidkĥn rūp bæb h̄ım̀ Iset rah̄ẁāng pratheṣ̄ thảngān r̀wm kạb khwām h̄lāk h̄lāy k̄hxng khū̀ kĥā nı kār rabu solūchạ̀n nwạtkrrm læa kk phwk k̄heā pheụ̄̀x h̄ı̂ phwk k̄heā s̄āmārt̄h thả ŝả nı radạb thī̀ kŵāng k̄hụ̂n


khwām mùng mạ̀n
kār phạtʹhnā xỳāng yạ̀ngyụ̄n t̂xng mùng mạ̀n nı raya yāw h̄ı̂ kæ̀ khū̀ kĥā nı kherụ̄x khū̀ tĥxngt̄hìn læa s̄ạngkhm læa chumchn p̄hechiỵ kạb khwām tĥāthāy k̄hxng kār pelī̀ynpælng