back x

ISET International

Iset - International pĕn mị̀ s̄æwngh̄ā p̄hl kảrị kār wicạy kār f̄ụk xbrm læa kār s̄nạbs̄nun thāng thekhnikh k̄hxng xngkh̒kr thī̀ mī s̄ảnạkngān nı pratheṣ̄ s̄h̄rạṭ̄hxmerikā, weīydnām, thịy læa xindeīy nxkcāk nī̂ reā yạng thả h̄n̂āthī̀ pĕn ṣ̄ūny̒klāng s̄ảh̄rạb xngkh̒kr thī̀ n̂xng s̄āw (Iset - nepāl læa Iset pākīs̄t̄hān) læa kherụ̄x k̄h̀āy thī̀ mī khwām h̄lākh̄lāy k̄hxng phạnṭhmitr thạ̀w p̣hākh tı̂ læa xecheīy tawạnxxk c̄heīyng tı̂ tæ̀la fạng k̒chạ̀n thī̀ thảngān nı ṭ̄hāna thī̀ pĕn s̄̀wn h̄nụ̀ng k̄hxng xngkh̒kr doy rwm læa yạng mī pratheṣ̄ thī̀ k̄hæ̆ngkær̀ng læa porkærm nı radạb p̣hūmip̣hākh

tidt̀x kạb Iset s̄āmārt̄h thả p̄h̀ān dı «k̄hxng s̄ảnạkngān p̣hūmip̣hākh h̄rụ̄x xngkh̒kr thī̀ n̂xng s̄āw

Iset rah̄ẁāng pratheṣ̄ mī kār lng thabeīyn tām mātrā 501 (c) 3 k̄hxng rh̄ạs̄ p̣hās̄ʹī krm s̄rrphākr


Regional Offices